Ortaöğretim Kurumlarındaki Okul Psikolojik Danışmanlarının Davranış Yönetiminde Öğretmen ve Öğrencilere Yaptıkları Yardımlar

Meral Atıcı, Ferah Çekici

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, istenmeyen davranışlarla baş etmede okul psikolojik danışmanları, öğretmen ve öğrencilerin görüşlerini karşılaştırmaktır. Adana’da alt sosyoekonomik düzeydeki beş ortaöğretim kurumunda çalışan beş psikolojik danışman, 20 öğretmen ve 35 öğrenci ile görüşme yapılarak nitel veriler toplanmıştır. Veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun okul psikolojik danışmanından, istenmeyen davranışlarla baş etme konusunda yardım istediğini göstermiştir. Psikolojik danışmanlar, öğrenci, öğretmen ve velilerle görüşme yapma, bilgi verme, kaynak sunma ve öneride bulunma yoluyla öğretmenlere yardım ettiklerini belirtmişlerdir. Sınıf ve grup rehberliği etkinlikleri yapma, sınıf rehber öğretmenleriyle işbirliği içinde çalışma ve öğrenci çatışmalarını çözmede arabuluculuk rolünü üstlenme, psikolojik danışmanların öğrencilere yardım etmek için kullandığı stratejiler arasındadır. Araştırmanın sonuçlarına göre danışmanların öğretmenlere herhangi bir disiplin yaklaşımını önermedikleri, öğretmenlerle grup halinde konsültasyon yapmadıkları, ancak bireysel olarak bazı çalışmalar yaptıkları ortaya çıkmıştır. Okul danışmanlarının davranış yönetiminde daha etkili olabilmeleri için öneriler üzerinde durulmuştur

ANAHTAR KELİMELER

İstenmeyen davranış, ortaöğretim, okul psikolojik danışmanı, istenmeyen davranışlarla baş etme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.