Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Uygulama Amaçlarının Yeni Matematik Öğretimi Programı Kapsamında İncelenmesi

Osman Birgin, Adnan Baki

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, dördüncü ve beşinci sınıf öğretmenlerinin 2005 İlköğretim Matematik Dersi Öğretimi Programı (İMDÖP) bağlamında ölçme-değerlendirme uygulama amaçlarını incelemektir. Bu amaçla Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesindeki 15 ilden rasgele seçilen 512 dördüncü ve beşinci sınıf öğretmenine anket web ortamında uygulanmıştır. Ayrıca Trabzon İli’nden seçilen 8 sınıf öğretmeni ile mülakat, gözlem ve doküman analizi metotları kullanılarak özel durum çalışması yürütülmüştür. Veriler SPSS 15.0 ve NVivo 8.0 programları yardımıyla analiz edilmiştir. Anketten elde edilen bulgular, sınıf öğretmenlerinin biçimlendirmeye ve değer biçmeye yönelik ölçmedeğerlendirme uygulamalarını dengeli bir şekilde yürüttüklerini göstermiştir. Ancak özel durum çalışmasından elde edilen bulgular, bazı sınıf öğretmenlerinin söylemleri ile sınıf içi uygulamaları arasında tutarsızlıklar olduğunu ve 2005 İMDÖP’te öngörülen tanımaya ve biçimlendirmeye yönelik ölçme-değerlendirme uygulamalarını etkili bir şekilde yürütmediklerini ortaya koymuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Ölçme ve değerlendirme, sınıf öğretmeni, matematik dersi öğretim programı, biçimlendirici değerlendirme, değer biçmeye yönelik değerlendirme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.