Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmen Yetiştirme Programına İlişkin Görüşleri

Yeşim Bulca, Fatma Saçlı, Murat Kangalgil, Gıyaseddin Demirhan

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Teknolojisi (SBT) Yüksekokulu!ndan mezun olup beden eğitimi öğretmenliği yapmakta olan öğretmenlerin öğretmen yetiştirme programının yeterliliğine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. 1994-2006 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi SBT’den mezun olup beden eğitimi öğretmenliği yapan 132 öğretmenden 66’sı araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma grubu içerisinden 16 beden eğitimi öğretmeni ile ayrıca odak grup görüşmesi yapılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde hesaplamaları ile içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmenler genel kültür derslerinden Bilgisayar, İngilizce ile Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi derslerinin, öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden hemen hemen hepsinin ve alan bilgisi derslerinden çoğunun içeriğini mesleki yaşantıları açısından yeterli bulmuşlardır. Odak grup görüşmelerinde öğretmenler; genel kültür ders içeriklerinin KPSS’ye yönelik değiştirilmesi, kuramsal bilgi olarak tek başına yeterli olmadığı için öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde uygulamaya yönelik bilgilerin de aktarılması, kuramsal alan bilgisi derslerinin uygulamaya nasıl aktarılacağı konusunda yetersiz oldukları için bu ders içeriklerinin gözden geçirilmesi, MEB öğretim programı ile üniversitedeki öğretim programının paralellik göstermesi durumunda beden eğitimi öğretmen yetiştirme programındaki derslerin öğretmenlik yaşantılarında kendilerine daha yararlı olacağını belirtmişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Beden eğitimi öğretmen yetiştirme programı, beden eğitimi öğretmeni

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.