Yaparak Öğrenme: “Hedefe Dayalı Senaryo Yaklaşımı’’ Uygulamasına Bir Örnek

Yasemin Gülbahar, Ümmühan Avcı, Esin Kalaycı

ÖZ

Yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrencinin sürece aktif katılımının sağlanması, bir ürün ortaya çıkarması ve öğrenciye bu ürünü sunabilme becerisi kazandırılabilmesi önemli kazanımlardır. Bu bilgiler ışığında bu çalışma için Schank’ın “Hedefe Dayalı Senaryo Yaklaşımı” ele alınmış ve bu yaklaşım “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersi sürecinde uygulanmıştır. Bu süreçte öğrenciler “araştırmacı” rolünü üstlenmiş, ürün olarak bir “araştırma makalesi” oluşturmuş ve bu makaleyi düzenlenen “öğrenci konferansı” kapsamında sunmuşlardır. Bu doğrultuda toplam 30 öğrencinin sürece ve ürüne ilişkin görüşleri alınmış ve bu görüşler doğrultusunda ders sürecinde izlenen yaklaşımın etkililiği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Nitel verilerin analizinden elde edilen bulgulara dayalı olarak uygulanan yöntemin amacına ulaştığı, öğrencilerin tüm bu süreçten çok farklı kazanımlar ve deneyimler edindiği söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Hedefe Dayalı Senaryo Yaklaşımı, aktif katılım, yaparak öğrenme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.