Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Özyeterlik Düzeyinin Başarıya Etkisinin Sınıf ve Cinsiyete Göre İncelenmesi: Erzurum İli Örneği

Nuri Doğan, Dilek İlhan Beyaztaş, Zülfiye Koçak

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi özyeterlik inancının okul başarısı üzerine etkisini, sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenine göre incelemektir. İlköğretim 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler özyeterlik inancının okul başarısı üzerine etkisini sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenine göre belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen güvenirlik ve geçerlilik çalışmaları yapılmış, 25 maddeden oluşan 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin iç tutarlık katsayısı (Cronbach Alfa) 0,95 olarak hesaplanmıştır. Veriler istatistik paket programı ve MS Excel kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma, Erzurum İli merkez ilçedeki 14 ilköğretim okulunda bulunan 740 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda Sosyal Bilgiler dersinde sınıf düzeyi değişkenine göre 6. sınıftan 7. sınıfa gidildikçe öğrencilerin özyeterlik düzeylerinde azalma olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkeni ele alındığında ise kız ve erkek öğrencilerin özyeterlik ortalama puanları arasında manidar bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Diğer yandan regresyon analizi sonuçları, özyeterlik puanlarının Sosyal Bilgiler dersindeki başarı için güçlü bir yordayıcı olduğunu göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Özyeterlik, Sosyal Bilgiler dersi, regresyon, yordama

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.