Cilt 37, Sayı 163 (2012)

MAKALELER

Bilim Sanat Merkezlerine Devam Eden 12–14 Yaş Grubu Üstün Yetenekli Çocukların Benlik Algılarının İncelenmesi | PDF |
Nilgün Metin, Saniye Bencik Kangal
Karar Verme Stratejileri ve Ego Kimlik Statüleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi | PDF (English) |
Feride Bacanlı
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Felder-Silverman Envanteri Bağlamında İncelenmesi | PDF (English) |
Emel Ültanır, Yusuf Gürcan Ültanır, Gülhan Örekeci Temel
İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Özyeterlik İnançları Üzerine Bir Çalışma | PDF (English) |
Selvin Güven, Özler Çakır
İlköğretim Öğrencilerinin Evdeki Müziksel Ortamları, Müzik Dersine Yönelik Tutumları ve Kişisel Değişkenleri Arasındaki İlişkiler | PDF |
Sabahat Özmenteş
Türkiye’de Geçmişten Günümüze Almanca Öğretimi İçin Yazılan Ders Kitaplarındaki Metinlerin İncelenmesi | PDF |
Ayten Genç, Şerife Ünver
Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programına Yaklaşımları | PDF (English) |
Gönül Güneş, Adnan Baki
Lise Öğrencilerinin Metaforik Okul Algılarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi | PDF |
Murat Özdemir
Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklara Sosyal Beceri Kazandırmada İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Drama Yöntemlerinin Etkililiği | PDF |
Hasan Avcıoğlu
Matematik Öğretmenlerinin Ev Ödevleri ve Sınıf İçi Değerlendirmelere Yönelik Görüşleri: TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 Dönemleri | PDF (English) |
Özen Yıldırım, Nükhet Demirtaşlı Çıkrıkçı, Ufuk Akbaş
Hipermetinsel Ortamlarda Önbilgi Düzeylerinin Gezinim Profilleri Üzerine Etkisi | PDF |
Gökhan Akçapınar, Arif Altun, Turhan Menteş
Genellenebilirlik Kuramı’na Göre İş Performansı Ölçeklerinde Güvenilirlik | PDF (English) |
Atilla Yelboğa
Şiddet Eğilimi Ölçeği’nin Geliştirilmesi | PDF |
Özlem Haskan, İbrahim Yıldırım
Çok Düzeyli İstatistiksel Yöntemler ile 2006 PISA Fen Bilimleri Performansının İncelenmesi | PDF |
Tülin Acar, Tuncay Öğretmen
Ortak ve Akran Değerlendirme Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Özdeğerlendirme Becerileri Üzerine Etkisi | PDF (English) |
İrfan Yurdabakan
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Yöneticisi, Meslektaşları ve Aileler Bağlamında Algıladıkları Çatışma Durumlarının İncelenmesi | PDF |
Rengin Zembat
Reaksiyon Hızı Konusunda Kavramsal Değişime Dayalı Öğretim Metodu ile Kavramsal Değişimin Oluşturulması | PDF (English) |
Ebru Kaya, Ömer Geban
Resimli Çocuk Kitaplarının M. E. B. Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki Kazanımlara Uygunluğunun İncelenmesi | PDF |
Mefharet Veziroğlu, Mübeccel Gönen
Öğretmen Adaylarının Ders Planı Hazırlama ve Uygulama Becerilerine Bilişsel Öğrenme ve Somut Yaşantı Düzeylerinin Etkisi | PDF |
Zeynel Kablan
Kubaşık Bir Öğrenme Oyunu Tasarımı: Tasarımın İlköğretim Fen Bilgisi Ünitesinde Sıralı Arayüz Kontrolüyle Geçerlenmesi | PDF |
Yavuz Akpınar, Mehmet Turan
Tamsayıların Anlaşılmasında Öğretmenin İmgelemeyi Desteklemedeki Rolü | PDF (English) |
Didem Akyüz, Michelle Stephan, Juli K. Dixon
Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavlarının Sınıflama Doğruluğu Üzerine Bir Çalışma | PDF |
Hakan Yavuz Atar
Türk Annelerinin ve Özel Gereksinimli Çocuklarının Etkileşimsel Davranışlarının Araştırılması: Erken Müdahaleye Yönelik Öneriler | PDF (English) |
İbrahim Halil Diken
DINA Model Parametreleri Kullanılarak Tahminlenen Madde Ayırıcılık İndekslerinin İncelenmesi | PDF |
Oğuz Tahsin Başokçu
Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının Yordayıcısı Olarak Beş Faktör Kişilik Özelliği | PDF (English) |
Zümra Özyeşil


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337