Hipermetinsel Ortamlarda Önbilgi Düzeylerinin Gezinim Profilleri Üzerine Etkisi

Gökhan Akçapınar, Arif Altun, Turhan Menteş

ÖZ

Bu çalışmada, Visual Basic programlama dili kullanılarak veritabanı işlemleri yapma ile ilgili farklı önbilgi düzeyine sahip bireylerin hipermetinsel ortamlarda gerçekleştirdikleri öğrenme amaçlı gezinim analiz edilmiştir. Eğitim materyali olarak araştırmacılar tarafından ağsal yapıda tasarlanan tek tip hipermetinsel ortam kullanılmıştır. Öğrencilerin gerçekleştirdikleri gezinim süresince izledikleri yol ve sayfalarda geçirdikleri süreler sunucu bilgisayar üzerinde log dosyalarına kaydedilmiştir. Aynı zamanda, bireylerin gezinme sürecindeki göz hareketleri de göz izleme cihazı yardımı ile kaydedilmiştir. Toplanan veriler analiz edildiğinde, önbilgi düzeyinin ağsal hipermetinsel ortamlardaki gezinim sürecine etkisi olduğu görülmüştür. Farklı önbilgiye sahip bireylerin gerçekleştirdikleri gezinimin yapısal olarak farklı olduğu; düşük önbilgiye sahip bireylerin kaybolmuşluk hissini daha fazla algıladığı ve düşükön bilgiye sahip bireylerin yüksek önbilgiye sahip bireylere göre daha yüzeysel gezinim gerçekleştirdikleri söylenebilir. Göz hareketleri ve gezinimlerinin yapısal analizi de bu bulguları desteklemektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Kaybolma, algılanan kaybolma, önbilgi, gezinim, sıklık, dallanma

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.