Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Yöneticisi, Meslektaşları ve Aileler Bağlamında Algıladıkları Çatışma Durumlarının İncelenmesi

Rengin Zembat

ÖZ

Çatışma, eğitim örgütlerinde önemli bir sorun olarak algılanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, çatışmanın altında yatan nedenleri ve öğretmenlerin çatışma durumlarına ilişkin çözüm önerilerini incelemektir. İstanbul İli Kadıköy İlçesinde 2009-2010 eğitim-öğretim yılında devlete bağlı anaokulu ve anasınıflarında görev yapmakta olan 36 bayan öğretmen ile araştırmanın katılımcıları oluşturulmuştur. Araştırmanın yürütülmesinde nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Öğretmenler tarafından algılanan çatışma durumlarını ortaya koymak için yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, öğretmen-okul yöneticisi, öğretmen-öğretmen ve öğretmen- aile olmak üzere üç kategori temelinde analiz ve rapor edilmiştir. Araştırma bulguları, öğretmenlerin aileler, yöneticiler ve meslektaşları ile çatışma yaşadıklarını göstermektedir. Ayrıca öğretmenlerin çatışma çözümünde sıklıkla tümleştirme ve kaçınma stratejilerini kullandıkları ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Anaokulu, anasınıfı, çatışma

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.