Şiddet Eğilimi Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Özlem Haskan, İbrahim Yıldırım

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerine yönelik bir Şiddet Eğilimi Ölçeği geliştirmektir. Bu amaçla yapılan çalışmada, Türk kültüründe geliştirilmiş olan Şiddet Eğilimi Ölçeği (ŞEÖ) tanıtılmıştır. ŞEÖ’nün geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 218 (erkek:122, kız: 96) ve 140 (erkek:50, kız:90) lise öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. ŞEÖ’nün yapı-kavram geçerliği açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. ŞEÖ’de 1 tanesi tersine çevrilmiş (reverse) olmak üzere toplam 20 madde bulunmaktadır. ŞEÖ, dört faktör içermektedir. Birinci faktör “şiddet duygusu”, ikinci faktör, “bilişim teknolojileri aracılığıyla şiddet”, üçüncü faktör, “başkalarına zarar verme düşüncesi”, dördüncü faktör, “başkalarına şiddet uygulama” şeklinde belirlenmiştir. ŞEÖ, toplam varyansın % 55.45’ini açıklamaktadır. ŞEÖ’nün güvenirlik çalışması ise iki yolla hesaplanmıştır: Birincisi, Cronbach Alpha katsayısı bulunmuştur. (Alpha = .87); ikincisi, test - tekrar test güvenirlik katsayısı (rXX=.83) hesaplanmıştır. Daha sonra ŞEÖ’nün kullanılabilirliği tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER

Şiddet, şiddet eğilimi, ortaöğretim öğrencisi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.