Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavlarının Sınıflama Doğruluğu Üzerine Bir Çalışma

Hakan Yavuz Atar

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ÖSYM’nin özel yetenek gerektiren öğretmenlik programlarına öğrenci yerleştirmede kullandığı hesaplama yönteminin gerçek uygulamada beklenen yönde işleyip işlemediğini belirlemektir. Çalışmada resim-iş öğretmenliği özel yetenek sınavlarına katılan 305 adaya ait veriler kullanılmıştır. Yapılan lojistik regresyon ve ayırma analizlerinde ÖSYM’nin belirlemiş olduğu alt puan türü ağırlıklarının uygulamada beklendiği gibi çalışmadığı görülmüş ve alternatif bir hesaplama yöntemi sunulmuştur. Yöntemler sırasıyla uyum iyilikleri, doğru sınıflama yüzdelikleri ve alt puanların yerleştirme puanı üzerine katkıları bakımından karşılaştırılmıştır. Önerilen yöntemin gözlemlenen verileri daha iyi modellediği tespit edilmiş ve kullanılan alt puan türlerinin yerleştirme puanına etkilerinin ÖSYM’nin belirlemiş olduğu katsayılar ile daha uyumlu olduğu bulunmuştur. Yine önerilen yönteme göre adayların daha doğru oranda ( %89.5’ a karşın %99.7) sınıflandırıldıkları tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Özel yetenek sınavları, lojistik regresyon analizi, ayırma analizi, resimiş öğretmenliği

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.