Karar Verme Stratejileri ve Ego Kimlik Statüleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Feride Bacanlı

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, dört genel karar verme stili ve ego kimlik statüleri arasındaki ilişkilerin doğasını incelemektir. Karar verme stratejileri (Kuzgun, 2005) ve Genişletilmiş Ego Kimlik Statüleri (Oskay, 1997) ölçekleri üniversiteye yeni başlamış 298 (168 kız ve 130 erkek) Türk öğrenciye uygulanmıştır. İki değişken seti arasındaki ilişkileri incelemek için kanonik analiz uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçları, başarılı kimlik statüsünün mantıklı karar verme stiliyle pozitif anlamlı fakat bağımlı ve kararsız stiller ile negatif anlamlı ilişkili olduğunu gösterdi. Kargaşalı, bağımlı ve moratorium statüler içtepisel ve kararsızlık stilleriyle pozitif anlamlı ilişkiliydiler. Sonuçlar ilgili literatürle ilişkilendirilerek tartışıldı ve gelecek araştırmalar için öneriler sunuldu.

ANAHTAR KELİMELER

Ego kimlik statüleri, karar verme stili/stratejisi, son ergenlik

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.