Ortak ve Akran Değerlendirme Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Özdeğerlendirme Becerileri Üzerine Etkisi

İrfan Yurdabakan

ÖZ

Türkiye’de eğitim programlarında yapısal bir değişime gidilmesi, yapılandırmacı kuram, aktif öğrenme ve alternatif değerlendirme uygulamalarına ilgiyi artırmıştır. Uluslararası alanyazında, özellikle bilişüstü bilgi ve özdeğerlendirme arasındaki ilişkiye dikkat çekilerek, özdeğerlendirmenin geliştirilmesi için çeşitli düşünceler önerilmektedir. Bu önerilerden birisi de “ortak ve akran değerlendirme etkinlikleri özdeğerlendirme becerisini etkileyebileceği” düşüncesidir. Bu araştırmanın amacı, ortak ve akran değerlendirme eğitiminin özdeğerlendirme üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışma, deney grubunda 33, kontrol grubunda 37 olmak üzere toplam 70 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonunda, deney grubunun akran ve özdeğerlendirme puanları arasındaki korelasyonları, kontrol grubundakilere oranla daha yüksek ve deney grubu lehine anlamlı bulunmuş, ayrıca deney grubunda akran değerlendirmenin özdeğerlendirmenin iyi bir kestiricisi olduğu gözlenmiştir

ANAHTAR KELİMELER

Ortak değerlendirme, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, işbirlikli öğrenme, öğretmen adayı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.