Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Felder-Silverman Envanteri Bağlamında İncelenmesi

Emel Ültanır, Yusuf Gürcan Ültanır, Gülhan Örekeci Temel

ÖZ

Araştırmanın amacı, Felder-Silverman öğrenme stilleri ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması ve Mersin Üniversitesi öğrencilerinin tercih edilen öğrenme stilleri profillerinin belirlenmesidir. Bunun ötesinde bilim alanlarına göre öğrenme stilleri arasındaki farklar incelenmiştir. Bu araştırmada kullanılan Öğrenme Stilleri İndeksi (ÖBİ), Felder-Silverman modelinde dört boyutlu tercihlerle değerlendirilen 44 sorulu bir ölçme aracı olarak oluşturulmuştur. Katılımcılar Mersin Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 526 kişidir. Örneklem, farklı akademik enstitüler arasından aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Doğa Bilimleri: (n=320, 61%), Sağlık Bilimleri (n=149, 28%) Sosyal Bilimler (n=57, 11%). Bulgular, Mersin Üniversitesi öğrencilerinin tercih edilen öğrenme stillerinin Ardışık, Duyumsal ve Aktif öğrenenler olarak farklı olduğunu göstermiştir. Sonuçlar, aynı zamanda, ÖBİ’nin Fen, Sağlık ve Sosyal bilimlerine göre Ardışık/Global öğrenme biçiminde manidar bir farklılık olduğunu göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme Stilleri, Bireysel Öğrenme Stilleri, Felder-Silverman Modeli, Öğrenme Stilleri İndeksi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.