Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programına Yaklaşımları

Gönül Güneş, Adnan Baki

ÖZ

Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin yeni matematik dersi öğretim programı ile ilgili görüşleri ve oluşturdukları öğrenme ortamlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve araştırmanın verileri gözlem ve görüşme yöntemleri kullanılarak elde edilmiştir. Trabzon merkez, ilçe ve köylerde görev yapan hizmet yılı birbirinden farklı dokuz 4. sınıf öğretmeni ile üç farklı zamanda yapılan görüşmelerden ve sınıf gözlemlerinden elde edilen veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin yeni öğretim programı ile ilgili görüşleri çoğunlukla olumlu yöndedir. Ancak öğretim programının uygulanabilirliği konusunda sorunları vardır. Aynı zamanda öğretmenlerin görüşlerinin olumlu olmasına rağmen, öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımına uygun ortamlar hazırlayamadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin görüşlerinin, oluşturdukları öğrenme ortamlarına farklı şekillerde yansıdığı gözlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik dersi öğretim programı, öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımı, öğrenme ortamı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.