Matematik Öğretmenlerinin Ev Ödevleri ve Sınıf İçi Değerlendirmelere Yönelik Görüşleri: TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 Dönemleri

Özen Yıldırım, Nükhet Demirtaşlı Çıkrıkçı, Ufuk Akbaş

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 durum belirleme çalışmalarına katılan Türk matematik öğretmenlerinin “TIMSS Matematik Öğretmen Anketi”nde yer alan ev ödevleri ve sınıf içi değerlendirmeye yönelik ortak maddelere verdikleri cevapların yıllara göre karşılaştırılmasıdır. Araştırmanın Türkiye örneklemini 204 (TIMSS 1999) ve 146 (TIMSS 2007) matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen verilerden karşılaştırmalı grafikler oluşturulmuş ve öğretmenlerin ortak anket maddelerine verdikleri cevap yüzdeleri bakımından uygulama dönemleri arasında manidar farklar olup olmadığı yüzdeler arası farkın manidarlığını test etmede kullanılan z–testi ile sınanmıştır. Bulgulara göre, öğretmenlerin ödev verme sıklık ve süresi, algoritmik işlem gerektiren soru çözme, rutin alıştırma türü ev ödevleri verme durumu dönemler arasında değişme göstermemiş, ancak, öğretmenlerin ödevlerin kontrolü ve ödev sonucunu not olarak kullanma sıklığı zamanla artmıştır. Ayrıca zamanla öğretmenlerin öğrenci başarısını değerlendirmede ulusal düzeyde yapılan testlere ve kendi hazırladığı sınıf içi sınavlara daha çok önem verdiği saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Ev ödevleri, matematik öğretmeni, TIMSS anketleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.