İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Özyeterlik İnançları Üzerine Bir Çalışma

Selvin Güven, Özler Çakır

ÖZ

Bu çalışma, ilköğretim 1. kademede görev yapan İngilizce öğretmenlerinin özyeterlik inançlarının (a) mezun oldukları bölüme, (b) çocuklara dil öğretimine yönelik ders alıp almamalarına, (c) hizmetiçi eğitime katılıp katılmamalarına ve (d) mesleki deneyimlerine göre değişip değişmediğini araştırmayı amaçlamaktadır. Betimsel nitelik taşıyan bu araştırmaya, Mersin il merkezinde ve bağlı köylerde 2004 yılında görev yapan toplam 266 Türk İngilizce öğretmeni katılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin demografik özelliklerini belirlemek üzere 15 maddeden oluşan bir anket kullanılmıştır. Güven (2005) tarafından geliştirilen Öğretmen Mesleki Yeterlik Algısı Ölçeği ise katılımcı öğretmenlerin özyeterlik inançlarına yönelik veri toplamak için kullanılmıştır. (Araştırma sonuçları, İlköğretim birinci kademede görev yapan İngilizce öğretmenlerinin özyeterlik inançlarının mezun oldukları bölüme ve çocuklara dil öğretimine yönelik ders alıp almadıklarına göre değiştiğini; çocuklara dil öğretimi dersi alan öğretmenlerin özyeterlik algılarının, almayanlara göre anlamlı farklılık gösterdiğini, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dilbilimi mezunu olan öğretmenlerin özyeterlik algılarının, eğitim dili İngilizce ve farklı bölümlerden mezun olan öğretmenlerden daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Ancak hizmetiçi eğitim değişkeni özyeterlik inancında bir farklılık yaratmamıştır. Araştırmada, eğitim özgeçmişinin ve çocuklara dil öğretimine yönelik alınan derslerin ilköğretim 1. kademe İngilizce öğretmenlerinin özyeterlik inancını etkileyen önemli birer değişken olduğu sonucuna varılmıştır

ANAHTAR KELİMELER

İlkokul İngilizce öğretmenleri, deneyim, hizmetiçi eğitim, özyeterlik inancı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.