Bilim Sanat Merkezlerine Devam Eden 12–14 Yaş Grubu Üstün Yetenekli Çocukların Benlik Algılarının İncelenmesi

Nilgün Metin, Saniye Bencik Kangal

ÖZ

Bu araştırma üstün yetenekli çocukların benlik algılarını incelemek amacıyla planlanmıştır. Örneklem grubunu 12-14 yaş grubu (6., 7. ve 8. sınıf), Ankara, İstanbul, Bursa, Sinop ve Kastamonu illerindeki Bilim Sanat Merkezlerine devam eden, genel zihinsel yetenek alanında üstün yetenekli tanısı konmuş 120 çocuk oluşturmaktadır. Bu çocukların 49’u kız, 71’i erkektir. Üstün yetenekli çocukların benlik algısını araştırmak için Piers ve Harris (1964)’in geliştirdiği ve Öner (1994) tarafından standardize edilen “Çocuklar İçin Piers-Harris Benlik Kavramı Ölçeği” kullanılmış, elde edilen veriler Kruskall-Wallis varyans analizi ve t - testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre örneklem grubundaki çocukların genel benlik kavramı puan ortalaması 62.08 olarak bulunmuştur. Cinsiyetlere göre genel benlik kavramı puan ortalamaları arasındaki fark ve “mutluluk”, “popülarite”, “davranış, uyum ve konformite”, “fiziksel görünüm”, “zihinsel ve okul durumu” alt faktörlerinden alınan puanların ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yaşa (sınıf düzeyi) göre yapılan karşılaştırmalarda ise PHBK ölçeği ve alt faktör puanlarının ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Üstün yetenek, benlik algısı, bilim ve sanat merkezi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.