Resimli Çocuk Kitaplarının M. E. B. Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki Kazanımlara Uygunluğunun İncelenmesi

Mefharet Veziroğlu, Mübeccel Gönen

ÖZ

Bu çalışma, Türkiye’deki resimli çocuk kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B.) 2006 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda, 36-72 aylık çocukların eğitimleri için belirlenen amaç ve kazanımlar açısından incelenmesini; bu kitaplarla yapılan eğitimin, uygulanan eğitim programını destekleme düzeyinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, hikâye türündeki 250 resimli çocuk kitabından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, M.E.B. 2006 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda 36-72 aylık çocukların eğitimleri için belirlenen amaç ve kazanımların yer aldığı, programın arkasındaki eklerde sunulan kazanım değerlendirme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 istatistik paket programıyla ve yüzde/frekans dağılımları ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, çalışma grubuna alınan resimli çocuk kitaplarının, programda yer alan 5 gelişim alanına ait 264 kazanımı % 18.5 oranında karşıladığı belirlenmiştir. Bu oldukça düşük oran ülkemizde okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hazırlanan resimli çocuk kitaplarının niteliklerinin arttırılması konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini göstermektedir

ANAHTAR KELİMELER

Okul Öncesi Eğitim Programı, resimli çocuk kitabı, gelişim alanları, kazanım

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.