Cilt 38, Sayı 169 (2013)

MAKALELER

Algılanan Sosyal Destek Kontrol Edilerek Okul Yöneticilerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması | pdf |
Gülşah Başol
Gençlerde Sosyal Kaygı ve Depresyonun Problemli İnternet Kullanımıyla İlgili Bilişlerle İlişkisi | PDF |
Mithat Durak, Emre Şenol Durak
Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Tarafından Kullanılan Dil Öğrenme Stratejilerinin Bazı Değişkenlere Göre Belirlenmesi | PDF |
Deniz Tuğçe Özmen, Hamide Deniz Gülleroğlu
Anasınıfına Devam Eden Çocuklara Verilen Yaratıcı Drama Eğitiminin Çocukların İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerilerine Etkisinin İncelenmesi | PDF |
Filiz Erbay, Esra Ömeroğlu
Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Modeli (ÜYEP)ve Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematiksel Yaratıcılıkları Üzerindeki Etkisi | PDF |
Uğur Sak
6 Yaş Çocuklarının Temel Kavram Bilgi Düzeylerini Desteklemeye Yönelik Öyküleştirme Yöntemine Dayalı Bir Eğitim Uygulaması | PDF |
Gülüzar Şule Tepetaş, Gelengül Haktanır
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında Sorgulama Becerileri ve Öğrenci Bilgileri | PDF |
Dilek Tanışlı
Öğrencilerin Fikirlerini Takip Etme: Nereye Kadar? | PDF |
Recai Akkuş
Adaylıktan Göreve Öğretmen Özyeterliği ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlardaki Değişimler | PDF |
Nilay T. Bümen, Türkan Ercan Özaydın
İlköğretim Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Kavramına Yükledikleri Metaforlar* | PDF |
Mehmet Gültekin
Üniversitedeki Lisans Ögrencilerinin Ögretimin Kalitesine İlişkin Algıları | PDF |
Kenan Özcan
Program Geliştirmenin İlk Basamağı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhtiyaç ve Durum Analizi | PDF |
Ömer Koçer
Öğretmen Eğitimi Araştırmaları: Yönelimler, Sorunlar ve Öncelikli Araştırma Alanları | PDF |
Ali Yıldırım
Üniversite Öğrencilerinin Web 2.0 Teknolojileri Kullanma Durumları, Beceri Düzeyleri ve Eğitsel Olarak Faydalanma Durumları | PDF |
Bahar Baran, Figen Ata
Özyönelimli Matematik Öğrenme Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması | PDF |
Seher Mandacı Şahin
Üniversite Düzeyinde Öğrencilerin Olumsuz Davranışlarını Anlamak: Türk ve Amerikalı Öğretim Üyelerinin Algıları | PDF |
Evrim Üstünlüoğlu
5-7 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Sayı Kavramının Gelişimi ve Saymanın Problem Çözmede Kullanımı | PDF |
Sinan Olkun, Esra Fidan, Ayşe Babacan Özer
Epistemolojik İnancın Eleştirel Düşünme ve Üstbiliş ile İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi | PDF |
Makbule Başbay
Öğretmen Adaylarının Öğrenci Başarısından Sorumluluk Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi | PDF |
Gülay Ekici
Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığını Geliştirme Amaçlı Bir Çalışma* | PDF |
Yasemin Esen
Ara-Disiplin Olarak Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi: İlköğretim Öğrencilerinin İnsan Haklarına İlişkin Görüşleri | PDF |
Melike Türkan Bağlı
Ebeveynlerin Gözüyle Özel Gereksinimli Çocukların Erken Müdahaleden Okul Öncesi Programlara Geçiş Süreci | PDF |
Hatice Bakkaloğlu
Okul Öncesi Dönemde Karşılaşılan Fiziksel ve İlişkisel Saldırganlığın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi* | PDF |
Hatice Uysal, Çağlayan Dinçer
Yükseköğretim Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet ve Akademik Kariyer: Portekiz ve Türkiye İçin Kültürlerarası Karşılaştırmalı Bir Araştırma | PDF |
Maria Maria de Lourdes Machado Taylor, Özlem Altay Özkanlı
Türkiye’de Ergenlerin Duygusal Özerkliklerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi | PDF |
Aysel Esen Çoban
Matematik Öğretmen Adaylarının Kanıtlama Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Öğretme Deneyi* | PDF |
Meltem Sarı Uzun, Ali Bülbül
Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluluk Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması | PDF |
Halil Yurdugül, Didem Alsancak Sırakaya
Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği–Kısa Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması | PDF |
M. Engin Deniz, Esin Özer, Erkan Işık
Hacettepe Üniversitesi | PDF |
Yeşim Yenilmez, Süleyman Sadi Seferoğlu
Yükseköğretim talebi, insan sermayesi, öğretmen yetiştirme, yükseköğretim öğrencilerinin görüşleri, Türkiye. | PDF |
Hüseyin Ergen


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337