Öğretmen Adaylarının Öğrenci Başarısından Sorumluluk Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Gülay Ekici

ÖZ

Bu çalışma öğretmen adaylarının öğrenci başarısından sorumluluk algılarını farklı değişkenler açısından incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmaya 337 öğretmen adayı katılmıştır. Verilerin toplanmasında öğretmenlerin öğrenci başarısından sorumluluk algı ölçeği, öğretmenlik mesleğine ilişkin özyeterlik ölçeği, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği ve akademik özyeterlik ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS-15 paket programıyla betimsel istatistikler, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), bağımsız gruplar için t-testi, Pearson Korelasyon Katsayısı ve Tukey HSD testi kullanılmıştır. Çalışmada, öğretmen adaylarının öğrenci başarısından sorumluluk algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilirken, öğrenci başarısından sorumluluk algılarının başarısızlıktan sorumluluk algılarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının başarıdan sorumluluk algılarının cinsiyetlerine, sınıflarına, genel akademik başarılarına göre anlamlı farklılık gösterirken, öğretmenlik mesleğine ilişkin özyeterlik algılarına, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarına ve akademik özyeterlik algılarına göre istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan öğretmen adaylarının öğrenci başarısından sorumluluk algılarıyla akademik özyeterlik algıları, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, sınıfları ve genel akademik başarı düzeyleriyle arasında düşük düzeyde ve pozitif yönde p<0.05 ve p<0.01 düzeyleri anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenci başarısından sorumluluk algısı, öğretmen özyeterliği, öğretmenliğe yönelik tutum, akademik özyeterlik algısı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.