Ebeveynlerin Gözüyle Özel Gereksinimli Çocukların Erken Müdahaleden Okul Öncesi Programlara Geçiş Süreci

Hatice Bakkaloğlu

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, özel gereksinimli (ÖG) çocuk ebeveynlerinin bakış açısıyla erken müdahaleden okul öncesi programlara geçiş sürecindeki yaşantılarını, ilgili kurumların hizmetlerini ve yaşanan sorunları ortaya koymaktır. Araştırmaya 8 ÖG çocuk ebeveyni katılmıştır. Nitel yöntemin kullanıldığı çalışmada, veriler yarı-yapılandırılmış görüşmelerle toplanmış ve tümevarım yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular ÖG çocukların geçişine sağlık personelinin karar verdiğini, kurum seçmede kurumun/öğretmenin ÖG çocuğu kabul etmesinin dikkate alındığını, kurumun yetersiz bulunması nedeniyle ÖG çocukların birden fazla geçiş yaptıklarını göstermiştir. Ayrıca geçiş sürecinde ebeveynlere çok sınırlı hizmet sunulduğu, ebeveynlerin geçiş öncesinde en çok uygun kurum bulamama kaygısı, geçiş sonrasında ise kuruma ilişkin güvensizlik yaşadıkları ve çocuklarının yeni ortama/gruba uyum sağlayamaması ve akranları tarafından reddedilmesi sorunuyla karşılaştıkları ve bunun yanında devletten geçişe ilişkin yasaların/mevzuatın iyileştirilmesini bekledikleri bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Özel gereksinimli çocuklar, erken müdahale, okul öncesi programlar, geçiş, ebeveynler, yarı-yapılandırılmış görüşme.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.