Hacettepe Üniversitesi

Yeşim Yenilmez, Süleyman Sadi Seferoğlu

ÖZ

İnternet kullanıcıları arasında sayıları gittikçe artan çocuklar çevrimiçi ortamları kullanırken birtakım risk ve tehditlere maruz kalmaktadırlar. Bu tehditlerden biri internetteki şiddet olarak adlandırılan sanal zorbalıktır. Bu çalışmada, öğretmenlerin sanal zorbalık hakkındaki düşüncelerini belirlemek amacıyla Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan gönüllü 583 öğretmene araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekanslar, yüzdeler ve ki-kare istatistiksel tekniği kullanılmıştır. Bulgulara göre öğretmenlerin sanal zorbalık konusundaki genel farkındalıklarının yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, katılımcıların okullarının bulunduğu ortamın sosyoekonomik düzeyi ile internet kullanım sıklığı değişkenlerinin sanal zorbalık hakkındaki bazı görüşler üzerinde etkisinin olduğu anlaşılmıştır. Bu bulgulardan hareketle öğretmenlerin deneyimlerinin ve internetle ilgili sahip oldukları bilgi ve becerilerin sanal zorbalıkla ilgili görüşlerine yansıdığı söylenebilir. 

ANAHTAR KELİMELER

Çocuklar, internet, öğretmenlerin farkındalığı, sanal zorbalık, tehditler.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.