Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Tarafından Kullanılan Dil Öğrenme Stratejilerinin Bazı Değişkenlere Göre Belirlenmesi

Deniz Tuğçe Özmen, Hamide Deniz Gülleroğlu

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından kullanılan dil öğrenme stratejilerinin cinsiyet, lise türü ve İngilizce dersi akademik başarısı değişkenlerine göre incelenmesidir. Araştırma, İngilizce dersine devam eden 210 birinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Oxford (1990) tarafından geliştirilen “Strategy Inventory for Language Learning” adlı ölçme aracının uyarlanmış formu olan “Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri”, öğrencilerin dil öğrenirken kullandıkları doğrudan ve dolaylı stratejileri belirlemek üzere uygulanmıştır. Doğrudan stratejiler, bellek stratejileri, bilişsel stratejiler ve telafi stratejilerini içeren hedef dile yönelik zihinsel süreçleri gerektirir. Dolaylı stratejiler ise bilişüstü stratejiler, duyuşsal stratejiler ve sosyal stratejiler olarak dil öğrenmeyi destekler ve yönetir. Bu araştırmanın sonuçları, Eğitim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin dil öğrenme stratejilerini orta düzeyde; stratejilerin düzeyleri göz önünde bulundurulduğunda, bellek stratejilerini en yüksek düzeyde ve sıklıkla kullandıklarını göstermektedir. Kız öğrenciler, dil öğrenme stratejilerini erkeklerden daha sık kullanmaktadırlar. Ayrıca farklı lise türlerinden mezun olan öğrenciler arasında dil öğrenme stratejileri kullanımı açısından istatistiksel olarak farklılık bulunmaktadır. Araştırmanın sonuçları, daha başarılı öğrencilerin dil öğrenme stratejilerini yüksek düzeyde kullandıklarını göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Dil Öğrenme Stratejileri, Akademik Başarı, Cinsiyet, Lise Türü.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.