Özyönelimli Matematik Öğrenme Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması

Seher Mandacı Şahin

ÖZ

Bu çalışmanın amacı Lee ve Kim (2005) tarafından geliştirilmiş olan “Özyönelimli Matematik Öğrenme Tutum Ölçeği”nin Türkçeye uyarlamasını yapmak, ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğini ortaya koymaktır. Çalışma grubunu, Niğde il merkezine bağlı 24 ilköğretim okulunun 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören 3485 öğrenci oluşturmaktadır. Üç ana boyutlu, 10 SDL faktörlü, 57 maddelik ölçeğin Türkçe uyarlaması üç ana boyut, altı SDL faktörü ve 46 maddeden oluşmaktadır. Sonuç olarak, geçerlik ve güvenilirliği ortaya konmuş olan ölçekteki bu değişimde ülkeler arası kültür farkı ve eğitim ortamları ile eğitim sistemlerindeki değişik algılamaların rol oynadığı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER

Üstbiliş, özyönelimli öğrenme, matematik öğrenme, tutum, uyarlama.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.