Matematik Öğretmen Adaylarının Kanıtlama Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Öğretme Deneyi*

Meltem Sarı Uzun, Ali Bülbül

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının kanıtlama sürecindeki güçlüklerini belirlemek, kanıtlama deneyimi yaşadıkları ve grup tartışmalarıyla sosyal etkileşimde bulundukları öğretim etkinlikleri sonrasında kanıtlama becerilerindeki değişimi incelemektir. Çalışma, ortaöğretim matematik öğretmenliği programının dördüncü sınıfına devam etmekte olan altı öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının kanıtlama becerileri, koşullu önermeler ve koşullu önermelerin kanıtlanmasında kullanılabilecek doğrudan kanıt, olmayana ergi ve karşıt ters ile kanıt yöntemleri kapsamında incelenmiştir. Verilerin toplanması ve analizinde nitel yaklaşım benimsenmiş ve öğretme deneyi yöntemi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin kanıtlama süreçlerinde farklı düzeylerde de olsa ilerleme olduğu ve kanıtla ilgili bazı güçlüklerini giderebildikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının, çalışma süresince gösterdikleri gelişme göz önünde bulundurularak lisans düzeyindeki matematik derslerinin işlenişine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Matematiksel kanıt, öğretmen adayları, kanıtlama

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.