Üniversite Öğrencilerinin Web 2.0 Teknolojileri Kullanma Durumları, Beceri Düzeyleri ve Eğitsel Olarak Faydalanma Durumları

Bahar Baran, Figen Ata

ÖZ

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin Web 2.0 teknolojileri kullanma durumları, beceri düzeyleri ve eğitsel olarak faydalanma durumlarını ortaya çıkartmak ve bu değişkenlerin cinsiyet, yabancı dil, bilgisayar sahipliği ve internet kullanım sıklığı açısından değişiklik gösterip göstermediğini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın ulaşılabilir evreni olarak Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri belirlenmiştir. Örneklemde bu üniversitede öğrenim görmekte olan 2776 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında incelenecek Web 2.0 teknolojileri olarak blog, viki, podcast, video paylaşım siteleri, anlık mesajlaşma hizmetleri ve sosyal paylaşım ağları belirlenmiştir. Veriler öğrencilerin genel özelliklerini ve öğrencilerin her Web 2.0 teknolojisini kullanma durumlarını, beceri düzeylerini ve eğitsel olarak faydalanma durumlarını ortaya çıkartacak bir anket formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve anlam çıkartıcı istatistiksel yöntemlerden faydalanılmıştır. Sonuç olarak, anında mesajlaşma servislerinin ve sosyal paylaşım sitelerinin blog, viki, podcast ve video paylaşım sitelerine göre daha fazla kullanıldığı ve öğrencilerin beceri düzeylerinin de bu teknolojilerde daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca cinsiyet, yabancı dil, bilgisayar sahipliği ve internet kullanım süreleri bakımından yürütülen incelemelerde farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Üniversite öğrencileri, web 2.0, blog, viki, podcast, video paylaşım siteleri, anlık mesajlaşma hizmetleri, sosyal paylaşım ağları, cinsiyet, yabancı dil, bilgisayar sahipliği, internet kullanım süresi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.