Anasınıfına Devam Eden Çocuklara Verilen Yaratıcı Drama Eğitiminin Çocukların İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Filiz Erbay, Esra Ömeroğlu

ÖZ

Bu araştırma, anasınıfına devam eden çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerine yaratıcı drama eğitiminin etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 15 deneme ve 15 kontrol grubu olmak üzere toplam 30 çocuk oluşturmuştur. Deneme grubundaki çocuklara öntest uygulamalarından sonra 12 hafta boyunca ve haftada 2 gün 45’er dakikalık etkinlikler halinde yaratıcı drama eğitimi verilmiştir. Veri toplama aracı olarak Gardner (1993) tarafından geliştirilen, Erbay (2009) tarafından 6 yaş Türk çocuklarına uyarlaması yapılan “İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.00 kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, yaratıcı drama eğitiminin çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerini geliştirdiğini ve bu gelişimin kalıcı olduğunu göstermiştir. Kontrol grubundaki çocukların becerilerinde de gelişme gözlenirken, bu gelişmenin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Yaratıcı drama, muhakeme becerileri, bilişsel gelişim, okul öncesi eğitim.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.