Okul Öncesi Dönemde Karşılaşılan Fiziksel ve İlişkisel Saldırganlığın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi*

Hatice Uysal, Çağlayan Dinçer

ÖZ

Bu çalışma, okul öncesi dönemdeki çocukların akranlarına uyguladıkları fiziksel ve ilişkisel saldırgan davranışların çeşitli değişkenlerle ilişkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmış nicel bir araştırmadır. Çalışmada Ankara İli’nde MEB’e bağlı iki anaokuluna devam eden 60- 72 aylık 121 çocuk (56 erkek, 65 kız) ve bu çocukların 6 öğretmeni yer almıştır. Değişkenlerin Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği-Öğretmen Formu alt boyutlarından aldıkları toplam puanların üzerindeki etkileri t-testi ve ANOVA ile incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre çocukların fiziksel saldırganlık puanları erkek çocuklarda ve 15 yıllık mesleki deneyim süresine sahip öğretmenlerin çocuklarında daha yüksek çıkmıştır. Bunun yanı sıra, ilişkisel saldırganlık puanlarının ise ortaöğretim mezunu babaların, eğitim alanında çalışan annelerin ve 15 yıllık mesleki deneyim süresine sahip öğretmenlerin çocuklarında daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER

İlişkisel saldırganlık, fiziksel saldırganlık, sosyal davranış, okul öncesi dönem.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.