Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluluk Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Halil Yurdugül, Didem Alsancak Sırakaya

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Çevrimiçi Öğrenme Hazırbulunuşluluk Ölçeği’nin (Hung, Chou, Chen ve Own, 2010) Türkçe formunu elde etmek ve ölçek maddeleri ile ölçek genelinin psikometrik özelliklerini incelemektir. Araştırma iki bölümde ele alınmıştır; a) ölçeğin Türkçe versiyonunun elde edilmesi sürecinde 13 alan ve dil uzmanı ve b) uygulama süreci ise 5 farklı üniversiteden 724 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin Türkçe formunun kâğıt-kalem uygulamasından elde edilen verilerin faktör çözümlemesi sonucu 18 maddenin beş farklı alt boyuta ilişkin bağıntıları anlamlı sonuçlar vermiştir. Bununla birlikte alt boyutlar arası korelâsyonlar ve ortalama açıklanan varyans değerleri üzerine yapı geçerliği (yakınsama ve ayırtedici geçerlik) çalışması olumlu sonuçlar vermiştir. Bu sonuçlar Çevrimiçi Öğrenmeler için Öğrenenlerin Hazırbulunuşluluk Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Çevrimiçi öğrenenler için hazır bulunuşluluk, ölçek, geçerlik, güvenirlik.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.