6 Yaş Çocuklarının Temel Kavram Bilgi Düzeylerini Desteklemeye Yönelik Öyküleştirme Yöntemine Dayalı Bir Eğitim Uygulaması

Gülüzar Şule Tepetaş, Gelengül Haktanır

ÖZ

Bu çalışmada öyküleştirme yönteminin altı yaş çocuklarının temel kavram bilgi düzeylerine etkisinin olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla altı yaş çocuklarının kavram bilgilerini arttırmaya yönelik öyküleştirme yöntemine dayalı bir eğitim uygulaması örneği oluşturulmuştur. Araştırmada deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2009-2010 eğitim-öğretim bahar yarıyılında Kırşehir İli’nde MEB’e bağlı bir bağımsız anaokulunda öğrenim gören altı yaşındaki 39 çocuk oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak çocukların kavram gelişimlerini ölçmek amacıyla “Bracken Temel Kavram Ölçeği”nin gözden geçirilmiş formu kullanılmıştır. Öyküleştirme yöntemi kullanılarak hazırlanan eğitim etkinlikleri araştırmacı tarafından sekiz hafta boyunca uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının öntest – sontest uygulamaları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için ve deney grubuna ait öntest- sontest, sontest- kalıcılık testi sonuçları arasındaki farkı belirlemek için parametrik olmayan istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Sontest uygulamasından dört hafta sonra kalıcılık testi uygulaması yapılmış ve bu test puanları da parametrik olmayan istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda altı yaş çocuklarının kavram bilgilerini arttırmaya yönelik olarak hazırlanmış öyküleştirme yöntemine dayalı eğitim etkinliklerinin uygulandığı deney grubuyla, sadece günlük eğitim planlarında yer alan etkinliklerin uygulandığı kontrol grubu arasında Bracken Temel Kavram Ölçeği’nin ele alınan alt boyutları ve toplam test puanı açısından deney grubunun lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER

Okul Öncesi Eğitim, Öyküleştirme Yöntemi, Kavram Eğitimi, Bracken Temel Kavram Ölçeği.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.