Üniversitedeki Lisans Ögrencilerinin Ögretimin Kalitesine İlişkin Algıları

Kenan Özcan

ÖZ

Bu araştırmanın iki amacı vardır. Birincisi, Ginns, Prosser ve Barrie (2007) tarafından geliştirilen “Öğrencilerin Ders Deneyimleri” ölçeğini Türkçeye uyarlamaktır. İkincisi ise, ölçeğin yeni formu kullanılarak lisans öğrencilerin algılarına göre, Adıyaman Üniversitesi’nin farklı birimleri ile beş üniversitenin eğitim fakültelerindeki öğretimin kalitesini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Ölçeğin dilsel eşdeğerliğinin sağlanmasında geri çeviri yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ile yapılmış ve bu sürece 862 öğrenci katılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.83 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde SPSS ve Lisrel paket programları kullanılmıştır. Ölçek beş farklı üniversiteden 1415 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, hem yeni kurulan hem de gelişmekte olan üniversitelerin eğitim fakülteleri arasında öğretimin kalitesi yönünden bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin algılarına göre eğitim fakültelerinde kalite sorunu bulunmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER

Yükseköğretim, öğretim kalitesi, kültürel uyarlama.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.