Cilt 39, Sayı 175 (2014)

EDİTÖRDEN

Editörden | PDF | | PDF (English) |
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Palancı

MAKALELER

SENG Üstün Yetenekliler Aile Eğitimi Modelinin Üstün Yetenekli Çocuklar ve Ailelerine Etkileri | PDF | | PDF (English) |
Adile Gülşah Saranlı, Emine Nilgün Metin
Farklı Bilişsel Tempoya Sahip Anaokulu Çocuklarının İlkokula Hazır Bulunuşluklarının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Sezai Koçyiğit, Gökhan Kayılı
Marksist Siyaset ile Durkheimci Pedagoji Arasında Bir Türk Aydını: Sadrettin Celâl Antel ve Tarih Öğretimi | PDF | | PDF (English) |
Bahri Ata
PISA 2009 Sonuçlarına Göre Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörlerin Kanonik Ortak Etki Analizi ile İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Burhanettin Özdemir, Selahattin Gelbal
Çember Özelliklerini Öğretmeyi Amaçlayan Teknoloji ve Sorgulama Tabanlı bir Sınıfta Oluşan Sosyomatematiksel Normların İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Didem Akyüz
Dünya'da ve Türkiye'de Hizmetiçi Eğitimler: Kurumsal ve Akademik Hafıza(Kayıpları)mız | PDF | | PDF (English) |
Murat Günel, Kutlu Tanrıverdi
Beden Eğitimi Derslerinde Türk Öğrencilerinin Algılanan Motivasyonel İklim ve Israr/Eforları Hakkında Görüşleri | PDF | | PDF (English) |
Bülent Ağbuğa
Fen Öğretmen Eğitiminde Fen Defterleri Kullanımına İlişkin Uluslararası Karşılaştırmalı Bir Durum Çalışması | PDF | | PDF (English) |
İlke Çalışkan
Türkiye'de Ne Eğitimde Ne İstihdamda Ne de Yetiştirmede (NEİY) Yer Alan Gençler | PDF | | PDF (English) |
Yalın Kılıç
Türkiye’deki Öğretmen Adaylarının BİT Kullanımına Yönelik Davranışsal Niyetlerinin Belirlenmesinde Branşlarının Rolü | PDF | | PDF (English) |
Ömer Faruk Ursavaş, Sami Şahin, David Mcilroy
Fizik Öğretiminde Kavram Yanılgılarının Giderilmesine İlişkin Laboratuvar Yöntemi ile Bilgisayar Simülasyonlarının Etkilerinin Karşılaştırılması | PDF | | PDF (English) |
Demet Yolaş Kolçak, Selma Moğol, Yasin Ünsal
Türkiye'de Yükseköğretimin Fiyatı ve Getiri Oranı: Hukuk Fakültesi Örneği | PDF | | PDF (English) |
Filiz Gölpek
Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışının Risk Alma Davranışı ve Benlik Saygısı Açısından İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Vesile Oktan
Türkiye'de Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinin Tarihî Gelişimi (1891-1928) | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Demiryürek
Fizik Problemleri Çözmede Düşünce Deneyleri: Fizik Öğretmen Adayları Üzerine Bir İnceleme | PDF | | PDF (English) |
Senem Bademci, Musa Sarı
Gerçeklik Terapisinin Türk Kültürüne Uygulanabilirliği: Kültür Açısından Eleştirel Bakış | PDF | | PDF (English) |
Abdulvahap Yorgun, Nilüfer Voltan-Acar
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Duygu Uçgun
Öğretmen Adaylarının Fen Öğrenimi ile ilgili Beklentilerini Belirleme | PDF | | PDF (English) |
Ayse Yalçın Çelik, Oktay Bektaş, Nilgün Demirci Celep, Zübeyde Demet Kırbulut, Ayla Çetin Dindar, Ömer Geban
Öğretmenlere Yönelik Öğrenci Zorbalığı ve Öğretmen Öz-yeterlik İnancı | PDF | | PDF (English) |
Rüçhan Özkılıç
Başarı Yönelimleri ile Kararlılık Arasındaki İlişkiler | PDF | | PDF (English) |
Ahmet Akın, Serhat Arslan
Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Gelişimlerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Kani Ülger
İntramuskuler Enjeksiyon Yapma İstasyonu Verileriyle Genellenebilirlik Kuramında Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Desenlerin Karşılaştırılması | PDF | | PDF (English) |
Funda Nalbantoğlu Yılmaz, Ezel Tavşancıl
Mimarlık Eğitiminde Yaparak Öğrenme: Kentsel Tasarımdan Mimari Tasarıma Yenikapı-İnebey Örneği | PDF | | PDF (English) |
Yasemin Erkan Yazıcı, Evrim Töre
Barış Eğitimi ProgramınınYedinci Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme ve İletişim Becerilerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Esmaeil Sadri-Damirchi, Filiz Bilge
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Yeterliklerinin Cinsiyet ve BİT Kullanım Aşamaları Bağlamında İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Ahmet Naci Çoklar


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337