Farklı Bilişsel Tempoya Sahip Anaokulu Çocuklarının İlkokula Hazır Bulunuşluklarının İncelenmesi

Sezai Koçyiğit, Gökhan Kayılı

ÖZ

Araştırmada, beş-altı yaş çocuklarının bilişsel tempolarına göre, ilkokula hazır bulunuşlukları incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Konya ili merkez ilçelerinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarının anasınıflarına ve anaokullarına devam eden beş-altı yaş grubu toplam 227 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada çalışma grubuna katılan çocukların Reflektif-İmpulsif bilişsel tempolarını belirlemek için Kansas Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklar İçin Düşünsellik–İçtepisellik Ölçeği (KRISP) A formu, çocukların ilkokula hazır bulunuşluklarını belirlemede ise; Metropolitan Olgunluk Testi, Okul Öncesi ve Anaokulu Davranış Ölçeği (PKBS) A Formu ve Peabody Resim-Kelime Testi kullanılmıştır. Araştırmada Reflektif-İmpulsif bilişsel tempoya sahip olarak gruplandırılan çocukların hangi doğruluk düzeyinde sınıflandırıldığını belirlemek amacıyla diskriminant analizi yapılmıştır. Grupların testlerden aldıkları puanlar ilişkisiz örneklemler t-testi işlemi ile SPSS 16.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Etki büyüklüğünü incelemek amacıyla ise Cohen d değeri hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen genel sonuç; okul öncesi dönem çocuklarının ilkokula hazır bulunuşlukları, Reflektif bilişsel tempoya sahip çocuklar lehine farklılaşmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

İlkokula hazır bulunuşluk, Bilişsel tempo, Okul öncesi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3449

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.