Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışının Risk Alma Davranışı ve Benlik Saygısı Açısından İncelenmesi

Vesile Oktan

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, kendine zarar verme davranışını (KZVD) risk alma davranışı ve benlik saygısı açısından incelemektir. Araştırma grubunu, Trabzon ili merkezinde beş ortaöğretim kurumunun 329 kız 402 erkek olmak üzere toplam 731 öğrencisi oluşturmuştur. 731 ergenin 270’inin KZVD gösterdiği tespit edilmiştir. Bu ergenlerin 88’i kız, 182’si erkektir. Araştırmada ölçme aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu, Kendine Zarar Verme Davranışı Envanteri, Ergenlerde Risk Alma Davranışı Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Sonuçlar, KZVD gösteren ve göstermeyen ergenlerin risk alma davranışları ile benlik saygısı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. Ayrıca KZVD gösteren ergenlerin, KZVD ile risk alma davranışları ve benlik saygısı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Araştırmanın bir diğer sonucu ise; risk alma davranışı ve benlik saygısı KZVD’nı anlamlı düzeyde yordamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Kendine zarar verme davranışı, Risk-alma davranışı, Benlik saygısı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3409

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.