Fizik Öğretiminde Kavram Yanılgılarının Giderilmesine İlişkin Laboratuvar Yöntemi ile Bilgisayar Simülasyonlarının Etkilerinin Karşılaştırılması

Demet Yolaş Kolçak, Selma Moğol, Yasin Ünsal

ÖZ

Bu araştırmada “Öğrencilerin kavram yanılgılarını gidermede bilgisayar destekli fizik öğretimi, laboratuvar destekli fizik öğretimi kadar etkili midir?” sorusuna cevap aranmıştır. Araştırma için “Kuvvet ve Hareket” konusu seçilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu Ankara-Altındağ Esenevler Anadolu Lisesi’nin 10. Sınıfında okuyan ve fen bilimleri alanında öğrenim gören 48 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada ön test-son test gruplu deneme modeli uygulanmıştır. Araştırma, rastgele sınıflardan oluşturulan deney ve kontrol gruplarıyla yapılmıştır. Araştırma verileri, ön ve son kavram yanılgısı testlerinden elde edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi kullanılmıştır. Çalışma sonunda; laboratuvar destekli öğretimin kavram yanılgılarını gidermedeki etkisi ile bilgisayar destekli öğretimin kavram yanılgılarını gidermedeki etkisi arasında, bilgisayar destekli öğretim lehine, anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Fizik öğretimi, Bilgisayar destekli öğretim, Laboratuvar, Simülasyon


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2052

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.