Barış Eğitimi ProgramınınYedinci Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme ve İletişim Becerilerine Etkisi

Esmaeil Sadri-Damirchi, Filiz Bilge

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, barış eğitim programının (BEP) geliştirilerek yedinci sınıf öğrencilerinin çatışma çözme ve iletişim becerilerine etkisini incelemektir. Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Yetmiş öğrenci rastgele seçilmiş ve deney ile kontrol gruplarına yerleştirilmiştir. Oniki oturumdan oluşan BEP bir akademik dönem içerisinde deney grubuna uygulanmıştır. Deneysel işlem öncesinde ve sonrasında, deney ve kontrol gruplarına Çatışma Çözme Davranışlarını Belirleme Ölçeği ve İletişim Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca, programın uygulanmasından üç ay sonra izleme değerlendirilmesi yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Tek Faktörlü Kovaryans Analizi kullanılmıştır. Bulgular deney grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı fark olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak BEP’in öğrencilerin çatışma çözme ve iletişim becerileri üzerinde etkili olduğu görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Barış, Barış eğitimi programı, Çatışma çözme, İletişim becerileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2983

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.