Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi

Duygu Uçgun

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, 6. sınıf öğrencilerinin yazma eğilimlerini farklı değişkenler açısından incelemektir. Tarama modelinde yapılandırılan bu araştırmada ölçme aracı olarak Piazza ve Siebert (2008) tarafından geliştirilen, İşeri ve Ünal (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Yazma Eğilimi Ölçeği” kullanılmıştır. 5’li Likert tipindeki ölçekte 21 madde bulunmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Sivas ili Şarkışla ilçe merkezindeki toplam on ilköğretim okulunda öğrenim gören 436 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğrencilerin yazma eğilimleri ile anne ve babalarının eğitim düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak öğrencilerin yazma eğilimlerinin cinsiyetleri, son bir ay içerisinde okudukları kitap sayısı ve günlük tutma durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin yazma eğilimlerinin artırılmasına katkı sağlayacak önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Beceri, Yazma, Eğilim, Yazma eğilimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.1176

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.