Öğretmenlere Yönelik Öğrenci Zorbalığı ve Öğretmen Öz-yeterlik İnancı

Rüçhan Özkılıç

ÖZ

Bu araştırma öğrencileri tarafından zorbalığa uğramış ve uğramamış öğretmenlerin öğretmenlik mesleği ile ilgili önemli bir değişken olarak nitelendirilen öğretmen öz-yeterlik inancı açısından incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu ilköğretim okullarının 6, 7 ve 8 sınıfları ile liselerde görev yapmakta olan 540 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmen öz-yeterlik ölçeği ve öğretmenlerin zorbalığa uğrama durumlarını belirlemeye yönelik bir form kullanılmıştır. Öğretmenlerin öğretmen öz-yeterlik ölçeğinden aldıkları puanlar karşılaştırıldığında zorbalığa uğramamış grup lehine anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Benzer biçimde, öğretmen öz-yeterlik ölçeğinin öğrenci katılımı, öğretim stratejileri ve sınıf yönetimi alt boyutlarında zorbalığa uğramamış öğretmenlerin lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Zorbalık, Öğretmen öz-yeterliği, Öğretmene yönelik zorbalık


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.1766

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.