SENG Üstün Yetenekliler Aile Eğitimi Modelinin Üstün Yetenekli Çocuklar ve Ailelerine Etkileri

Adile Gülşah Saranlı, Emine Nilgün Metin

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, üstün yetenekli çocukların aileleri için geliştirilmiş “SENG Üstün Yetenekliler Aile Eğitimi Programı”nın (Social Emotional Needs of Gifted Children) üstün yetenekli çocuğu olan aileler ve çocukları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Uygulama çalışması, Ankara ili Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi'ne devam eden 3., 4. ve 5. sınıf üstün yetenekli çocukların aileleri ile yürütülmüştür. Araştırmada ön test-eğitim-son test kontrol gruplu araştırma deseni kullanılmıştır. On hafta süren çalışmaya 20 deney ve 20 kontrol olmak üzere toplam 40 anne-baba katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği ve Çocuklar için Sosyal Desteği Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney grubundaki ailelerin üstün yetenekli çocuklarının sosyalduygusal ve ruhsal uyumuna ilişkin algılarının olumlu anlamda değişim gösterdiği, öte yandan ailelerinden aldıklarını düşündükleri sosyal destek açısından çocuklarının düşüncelerinde anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Üstün yetenekli çocuklar, Aile eğitimi,SENG Modeli, Ruhsal uyum, Sosyal destek


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3078

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.