Fen Öğretmen Eğitiminde Fen Defterleri Kullanımına İlişkin Uluslararası Karşılaştırmalı Bir Durum Çalışması

İlke Çalışkan

ÖZ

Fen defterleri, öğrenenlerin üst düzey düşünme becerilerini geliştiren, öğrenme ortamlarının her basamağında kullanılabilen formatif değerlendirme basamağında beceri gelişimi ve kontrolüne katkıda bulunan materyallerdir. Araştırmanın amacı, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’deki fen öğretmen adaylarının Fen Öğretimi dersinde defter uygulamasına ilişkin görüşleri ile süreçten yansımaları belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımına uygun tasarlanmış olup yöntemi durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı üçüncü sınıflarında öğrenim görmekte olan A.B.D.’den 25, Türkiye’den 42 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma her iki ülkede de Fen Öğretimi dersi kapsamında toplam 16 hafta sürmüş olup veri toplama araçları olarak anket, gözlem, görüşme ve fen defterleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi tekniklerine yer verilmiştir. Sonuçta fen defterlerinin öğretmen adaylarının öğretim becerilerini geliştirdiği tespit edilmiş ve uygulamaya ilişkin önerilere yer verilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Fen Defterleri, Biçimlendirici (Formatif) Değerlendirme, Fen Öğretmen Eğitimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2854

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.