Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Gelişimlerinin İncelenmesi

Kani Ülger

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme gelişimlerini incelemektir. Bu amaçla, on sekiz ay boyunca aynı öğrencilerin yaratıcı düşünme gelişimleri izlenmiştir. Araştırma grubunu ilköğretim 7. Sınıfa devam eden, 12.9 yaş ortalamasına sahip, 15 kız ve 15 erkek olmak üzere toplam 30 öğrenci oluşturmuştur. Bu çalışmanın araştırma deseni, nicel araştırma yöntemlerinden boylamsal modelindedir. Ölçme aracı olarak, Torrance Yaratıcı Düşünce Testi (TYDT) Şekilsel-B formu kullanılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen veriler, İlişkisiz örneklemler t-test ve Tekrarlı Ölçümler için Tek Faktörlü ANOVA istatistik teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Öğrencilere, ilköğretim 7. Sınıfın başından, 8. Sınıfın sonuna kadarki on sekiz aylık dönemde TYDT Şekilsel-B testiyle toplam üç uygulama gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin yedinci sınıfın başında ve sekizinci sınıfın sonunda uygulanan TYDT Şekilsel-B test puan ortalamaları arasında 8. Sınıf lehine anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Ayrıca, on sekiz aylık izleme sonunda öğrencilerin yaratıcı düşünme gelişimlerinin cinsiyete göre anlamlı bir fark oluşturmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular, erken ergenlik çağının fiziksel ve bilişsel gelişim özellikleri dikkate alınarak tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Yaratıcı düşünme, Torrance yaratıcı düşünme testi, Erken ergenlik dönemi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2160

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.