Cilt 37, Sayı 164 (2012)

MAKALELER

Pozitif Psikoterapi Bağlamında Geliştirilen Ergenler İçin Amaçları Genişletme Grup Rehberliği Programının Etkililiğinin İncelenmesi | PDF |
Ali Eryılmaz
Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Değişkenler Açısından PISA Matematik Sonuçlarının Karşılaştırılması | PDF |
Ayhan Aydın, Yılmaz Sarıer, Şengül Uysal
Sosyoloji Dersi Öğrenci Algılarının Derse Verilen Önem, Sosyal Kazanım ve Öğrenme Ortamı Boyutları Açısından İncelenmesi | PDF |
Köksal Banoğlu, Yasemin Baş
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticilerinin İşkoliklik Eğilimleri | PDF |
Salih Bardakçı, Mustafa Baloğlu
Bilim Danışmanlığı Eğitiminin Fen ve Matematik Alanları Öğretmenlerinin Bilimin Doğasını Tanımalarına Etkisi | PDF |
Gülşen Leblebicioğlu, Duygu Metin, Esra Yardımcı
Fen Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme Kullanımının Sınav Kaygısı ve Öğrenmenin Kalıcılığı Üzerine Etkisi | PDF |
Ümit İzgi, Berna Emine Gücüm
Fotosentez ve Solunum Süreçleri: Öğretmen Adaylarının Anlama Düzeyleri | PDF |
Hulusi Çokadar
Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Problemler ve Psikolojik Yardım Arama Gönüllükleri | PDF |
Serdar Erkan, Yaşar Özbay, Zeynep Cihangir Çankaya, Şerife Terzi
Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerilerine ve Yapısal Özelliklerine Göre İncelenmesi | PDF |
Eylem Yıldız, Nilgün Tatar
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerini Uygulama Hakkındaki İnançları: Bir Durum Çalışması | PDF |
Özgül Yılmaz Tüzün, Sinan Özgelen
Çevrimiçi Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı Tamamlamanın Mezunlar Üzerindeki Etkileri | PDF |
Erman Yükseltürk
Yazarlık Döngüsü’nün Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazmaya Karşı Tutum, Algı ve Yazma Becerilerine Etkisi | PDF |
Demet Seban
Okul Yöneticilerinin Yeterliklerine İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri (Kütahya İli) | PDF |
Esmahan Ağaoğlu, Yahya Altınkurt, Kürşad Yılmaz, Turgut Karaöse
Kendini Sabotaj Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması | PDF |
Ahmet Akın
9-11 Yaşındaki Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerinde Cinsiyet ve Yaş Farklılıkları | PDF |
Meziyet Arı, Helin Yaban
Düşünme Becerileri Eğitiminin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi | PDF |
Emel Tok, Müzeyyen Sevinç
Öğretmenlik Uygulamasının Yansıtıcıları: Günlükler | PDF |
Canan Koç, Hatice Yıldız
Üst Bilişsel Farkındalık, Zekâ, Problem Çözme Algısı ve Düşünme İhtiyacı Arasındaki Bağlantılar | PDF |
Sema Karakelle
Orta-üstü Düzeyde Sözcük Öğretiminde Kullanılan Bağlam Yöntemine Karşı Bellek Destekleyici Tekniği | PDF |
Arif Sarıçoban, Nurcihan Başıbek
Mikroöğretimde Daha Etkili Bir Geribildirim İçin Gözlem ve Dönüt Formunun Uygulanması | PDF |
Gonca Ekşi
Lise Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Sosyal Destek Düzeyleri | PDF |
Dilşad Kutsal, Doç.Dr.Filiz Bilge
İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen ve Öğrenme Süreci Algısı | PDF |
Necdet Aykaç
Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) Yaklaşımının Kullanıldığı Sınıflarda Argümantasyon ve Soru Yapılarının İncelenmesi | PDF |
Murat Günel, Sevgi Kıngır, Ömer Geban
Atatürk Döneminde Tarih Eğitimi- I: “Türk Tarih Tezi” Öncesi Dönem (1923-1931) | PDF |
Erdal Aslan
Kimyadaki Laboratuvar Aktivitesi Kontrolünün Kimyacı Görüşleri ile İncelenmesi | PDF |
Zeki Bayram, Claudine Larcher


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337