Sosyoloji Dersi Öğrenci Algılarının Derse Verilen Önem, Sosyal Kazanım ve Öğrenme Ortamı Boyutları Açısından İncelenmesi

Köksal Banoğlu, Yasemin Baş

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin sosyoloji dersine ilişkin algılarını incelemek ve sonuçlar ışığında derse ilişkin geliştirici önerilerde bulunmaktır. Araştırma evrenini, İstanbul İli Maltepe İlçesi’ndeki devlet okullarında okuyan ve sosyoloji dersi alan 795öğrenci oluşturmaktadır. Küme örnekleme yoluyla evrenin % 37’sine ulaşılarak, 296 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen“Sosyoloji Dersi Öğrenci Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör çözümlemeleri sonucunda ölçeğin üç boyuttan oluştuğu, toplam varyansın %68’ini açıkladığı ve üç boyutlu modelin verilerle kabul edilebilir uyum gösterdiği belirlenmiştir (X2/sd=2.803;GFI=.896; CFI=.901; RMSEA=.078). Toplanan veriler varyans, kovaryans ve çoklu regresyon çözümlemelerinden yararlanılarak incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre öğrenciler sosyoloji dersinin önemine ve sosyal kazanımlarına ilişkin “orta” düzeyde, dersin öğrenme ortamına ilişkin ise “katılmıyorum” düzeyinde bir algıya sahiptirler. Genel ve sosyoloji dersi notortalaması yüksek olan öğrenciler sosyoloji dersine yönelik tüm boyutlarda daha yüksek algıya sahipken, not ortalaması düşük olan öğrencilerin tüm boyutlarda daha düşük algıya sahip olduğu bulunmuştur. Yapılan çoklu regresyon çözümlemesi sonucunda öğrencilerin dersin önemine ve öğrenme ortamına ilişkin algıları, dersin sosyal kazanımlarına ilişkin algılarının% 45’ini açıkladığı görülmüştür (r=.668). Öğrencilerin dersin öğrenme ortamına ilişkin algıları istatistiksel yöntemlerle kontrol altına alındığında, farklı ders başarısına sahip öğrenciler arasında görülen dersin önemine ilişkin algı farkının ortadan kalktığı ve dersin kazanımlarınailişkin farkın ise azaldığı tespit edilmiştir (F(4,126)=3.178; p<.01). 

 

ANAHTAR KELİMELER

Sosyoloji dersi, ölçek, öğrenci algısı, uygulamalı sosyoloji, sosyoloji stajı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.