9-11 Yaşındaki Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerinde Cinsiyet ve Yaş Farklılıkları

Meziyet Arı, Helin Yaban

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Problem Çözme Testi Türkçe formunun 9-11 yaşındaki çocuklar için güvenilir ve geçerli bir araç olup olmadığının sınanması ve 9-11 yaş grubundaki çocukların (144 çocuk; 72 erkek ve 72 kız) sosyal problem çözme becerilerinin cinsiyet ve yaş yönünden incelenmesidir. Testin Türkçe formu, test-tekrar test, yargıcı tutarlığı ve Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı açısından değerlendirilmiş ve sonuçlar, Sosyal Problem Çözme Testi’nin ele alınan yaş grubundaki çocukların sosyal problem çözme becerilerini değerlendirmek için uygun bir araç olduğunu ortaya koymuştur. Cinsiyet ve yaşa ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler, nesne edinme ve arkadaş edinme durumlarında kızların erkeklere göre daha fazla çözüm ürettiklerini göstermiştir. Ayrıca, 10 ve 11 yaşındaki çocukların, 9 yaşındaki çocuklarla karşılaştırıldığında, nesne edinme durumunda daha fazla çözüm üretebildikleri, 11 yaşındaki çocukların nesne edinmeye ilişkin olarak daha fazla farklı strateji kullanabildikleri ve problemin çözümü başarısız olduğunda problem durumunu çözecek yeni stratejiler oluşturmada daha başarılı oldukları saptanmıştır. Sonuç olarak, SPÇT’nin güvenilir ve geçerli olduğuna ve sosyal problem çözme becerilerinin cinsiyete ve yaşa bağlı olarak farklılaşabildiğine kanıtlar sunan bulguların, sosyal problem çözme becerilerinin değerlendirilmesine ve ileride yapılacak araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal problem çözme becerileri, orta çocukluk, güvenirlik.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.