Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Problemler ve Psikolojik Yardım Arama Gönüllükleri

Serdar Erkan, Yaşar Özbay, Zeynep Cihangir Çankaya, Şerife Terzi

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler, problem düzeyleri, yardım kaynakları ve profesyonel yardım aramaya ilişkin gönüllülükleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu amaçla on farklı üniversitede, 2006-2007 öğretim yılında öğrenim gören, 2974’si kız, 2841’i erkek, 14 cinsiyetini belirtmemiş olmak üzere toplam 5829 öğrenciye ulaşılmıştır. Veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu, Problem Alanları Ölçeği ve Yardım Aramaya Gönüllülük Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Bonferroni Testi kullanılmıştır. Bulgular, öğrencilerin problem alanlarının ve yardım aramaya gönüllülüklerinin cinsiyet açısından farklılaştığını, üst sosyoekonomik düzeye mensup öğrencilerin daha fazla probleme sahip olduklarını; öğrencilerin daha çok duygusal, akademik ve ekonomik problemler yaşadıklarını ve daha çok ailelerinden ve arkadaşlarından yardım aldıklarını, yardım aramaya gönüllülüklerinin orta düzeyde olduğunu göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Problem alanları, yardım arama gönüllülüğü, üniversite öğrencileri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.