İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen ve Öğrenme Süreci Algısı

Necdet Aykaç

ÖZ

Bu araştırmada, ilköğretim öğrencilerin yaptıkları resimlere dayalı olarak, öğretmenin ve öğrenme sürecinin nasıl algılandığının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmanın çalışma grubunu, “uygun örnekleme” yoluyla seçilen Hakkâri, Van, Ankara ve Muğla illerindeki 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören toplam 1000 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veriler toplanırken öğrencilerden “Öğretmen dendiğinde ne algılıyorsunuz?” sorusuna yanıt olarak bir öğretmen resmi çizmeleri istenmiştir. Veriler SPSS programı ile yüzde (%) ve frekans olarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin büyük bir oranının öğretmenleri “insan” olarak algıladıkları görülürken, küçük bir oranın ise, “Atatürk” gibi tanınan bir kişi ya da güneş, çiçek, kalp, kitap gibi nesneler biçiminde algıladıkları görülmüştür. Öğrenme sürecine ilişkin elde edilen bulgularda ise öğretmenin genel olarak tahtanın yanında, elinde tebeşirle ders anlatırken resmedildiği görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenci resimleri, öğretmen algısı, öğrenme süreci.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.