Fotosentez ve Solunum Süreçleri: Öğretmen Adaylarının Anlama Düzeyleri

Hulusi Çokadar

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinin iki önemli konusu olan fotosentez ve solunum süreçlerini kavramalarını belirlemek ve karşılaştırmaktır. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne kayıtlı, fen bilgisi öğretmenliğinden 90 dördüncü sınıf öğrencisi ve sınıf öğretmenliğinden 62 ikinci sınıf öğrencisine iki açık-uçlu soru içeren anket uygulanmıştır. Bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Nitel yolla toplanan veriler, içerik analizi tekniği ile çözümlenerek temalar elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının fotosentez ve solunum süreçlerini kavramaları; doğru, kısmen doğru ve yanlış olmak üzere üç seviyede kategorize edilmiştir. Bulgular, fen bilgisi öğretmeni adaylarının %42’sinin fotosentezi ve %29’unun solunumu; sınıf öğretmen adaylarının ise %5’inin fotosentezi ve %2’sinin solunumu bilimsel anlamda tanımladığını gösterir. Katılımcılar fotosentezle ilgili dört ve solunumla ilgili iki kavram yanılgısına sahiptirler. Öğretmeni adaylarının fotosentez ve solunumla ilgili kavram yanılgılarının kaynakları alanyazına dayanılarak tartışıldı. Onların kimyasal denklemler hakkındaki yüzeysel anlayışları, kavram yanılgılarının bir kaynağı olabilir.

ANAHTAR KELİMELER

Fotosentez, solunum, alan bilgisi, öğretmen adayları, kavram yanılgıları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.