Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Değişkenler Açısından PISA Matematik Sonuçlarının Karşılaştırılması

Ayhan Aydın, Yılmaz Sarıer, Şengül Uysal

ÖZ

Bu makalenin amacı, sosyoekonomik ve sosyokültürel değişkenler açısından PISA matematik sonuçlarının karşılaştırılmasıdır. Bu bağlamda, Türkiye ve en başarılı beş OECDülkesinin (Finlandiya, Kore, Hollanda, Japonya ve Kanada) sınav sonuçları ve başarı veya başarısızlığa neden olabilecek bazı değişkenler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Betimsel modelin kullanıldığı bu çalışmada veriler, PISA bulgularının analiz edildiği yayınlardan veveri tabanlarından (MEB, 2008, 2009; OECD, 2007, 2008; PISA, 2009) elde edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, Türkiye’nin matematik alanında başarısının, incelenen beş ülkenin veOECD ülkelerinin ortalamasının çok gerisinde olduğu anlaşılmıştır. Elde edilen bulgular, Türk Eğitim Sistemi’nin, en temel eğitsel amaçları arasında yer alması gereken ve ilgili mevzuattabelirtilen etkin düşünme, algılama, iletişim kurma ve problem çözme yeteneği gelişmiş bireyleryetiştirmekten uzak olduğunu göstermiştir. Türkiye’de bütçeden eğitime ve araştırmaya ayrılanpayın, öğrenci başına yapılan harcama düzeyinin ve kişi başına düşen ulusal gelirin oldukça düşük olduğu belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

PISA, Türk Eğitim Sistemi, Eğitim Yönetimi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.