İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticilerinin İşkoliklik Eğilimleri

Salih Bardakçı, Mustafa Baloğlu

ÖZ

Araştırmanın amacı, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan okul yöneticilerinin işkoliklik eğilimlerini betimlemektir. Araştırma grubu Türkiye genelinde internet bağlantısına sahip ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından gönüllülük esasına göre seçilen 203 yöneticiden oluşmaktadır. Ölçme paketinde Spence ve Robbins (1992) tarafından geliştirilen ve Kart (2005) tarafından Türk kültürüne uyarlanan İşkoliklik Envanteri ve araştırmacılar tarafından geliştirilen bir grup soru yer almıştır. Veri toplama süreci internet üzerinden yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre okul yöneticilerinin işkoliklik eğilimleri cinsiyet, çalışılan kurum, öğrenim durumu, branş, medeni durum ve görev değişkenlerine göre değişmezken, yaş, kıdem, iş için ayrılan günlük zaman, aylık olarak eve iş götürme sıklığı ve hafta sonu iş için zaman ayırma durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Buna göre haftada 50 saatten daha fazla çalışan, ayda evine 5 kez ve daha çok iş götüren ve hafta sonları işi için 5 saat ve üzeri çalışan okul yöneticilerini işkolik olarak nitelemek olanaklıdır.

ANAHTAR KELİMELER

işkoliklik, okul yöneticisi, okul yöneticilerinde işkoliklik.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.