Yazarlık Döngüsü’nün Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazmaya Karşı Tutum, Algı ve Yazma Becerilerine Etkisi

Demet Seban

ÖZ

Bu araştırma, “Yazarlık Döngüsü” programının üçüncü sınıf öğrencilerinin yazılı anlatıma karşı tutumları, yazarlığa yönelik algıları ve yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisini araştırmak üzere planlanmıştır. Öntest ve sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre deney ve kontrol gruplarının Yazma Tutum Ölçeği öntest ve sontest sonuçları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bununla birlikte gruplar arasında ve grup içinde Yazar Algı Ölçeği sonuçlarına göre anlamlı bir fark bulunamamıştır. Verilen konular üzerine yazdırılmış olan kompozisyonlar görünüm, planlama, geliştirme ve dil kullanımı kategorilerine göre değerlendirilmiş ve analizler sonunda gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu araştırmanın sonuçları, algıda olan değişikliğin tutumda olan değişikliğe göre daha yavaş gerçekleştiğini göstermektedir. Çalışma, Yazarlık Döngüsü’nün öğrencilerin yazılı anlatım becerisini geliştireceği yönündeki bulguları desteklememektedir. 

ANAHTAR KELİMELER

Yazma süreci, beceri, tutum, algı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.